SEPETİM
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
350₺ ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo!
ENG

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME

LİSANS KIRTASİYE (Bundan sonra LİSANS KIRTASİYE olarak belirtilecektir) olarak,

kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her

türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza

edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra Kanun olarak belirtilecektir.)

ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda

belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Kanun kapsamında, veri işleme, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan

ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan

yollarla kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz,

sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara

devretmemiz gibi konularda veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade

etmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin

niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen amaç kapsamında,

• Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede

sunulabilmesi, Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz

ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi

• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için

gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ürün ve hizmetlerin

sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek

sizlere önerilmesi,

• Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini

(Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,

• Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri

değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik

yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), 

• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin

insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla

KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları

dahilinde kişisel verilerinizi sözleşme kapsamında veya fiziksel mekânlar ve benzeri

kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

Bu kapsamda tüm firmamız tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde ve yukarda

bahsi geçen amaçla elde edilen, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda

sıralanmıştır;

• Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde

pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz,

medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik

Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,

• Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,

• Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,

• Sağlık raporu ve iş güvenliği kapsamında istenen sertifika ve belgeler

• Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,

• Kapalı devre kamera sistemi görüntü

• Araç plaka bilgileri,

• Web sitemizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi,

tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz ve konum verileriniz.

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz KVK

Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile aşağıda

yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

• İlgili mevzuat uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet, ve diğer kamu kurum

ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

• Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

• Satış ve Destek bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,

• Firma Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,

• İnsan Kaynakları tarafından çalışanlarımıza eğitim verilmesi,

• Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin

izlenmesi ve engellenmesi,

• Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme

aktivitelerinin yerine getirilmesi,

• Mali İşler bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma

yapılması,

• Mali İşler bölümleri tarafından firmamız ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin

teyit edilmesi,

• Firma Yönetimi, Destek ve Satış bölümleri tarafından hizmetlerimize ilişkin her

türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,

• Firma Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından firmamız sistem ve

uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin

alınması,

• Pazarlama, Medya ve İletişim, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut

ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,

• Firmamızın ilgili bölümleri tarafından müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,

arttırılması ve araştırılması,

• Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve

öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi.

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” LİSANS KIRTASİYE ve dış

hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve

mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

“Sizlere ürün ve hizmetlerimizi en kaliteli şekilde sunmak, talep ve şikayetlerinizi karşılamak, 

 iletişim faaliyetlerini yürütmek ve saklama ve arşiv faaliyetlerini sağlamak amacıyla orantılı-sınırlı

 bir şekilde ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü şartlarda kişisel

 verilerinizi işlemekteyiz. Kişisel verileriniz ile ilgili sürece ve bu süreçte sahip olduğunuz haklara

www.colorbox.com.tr internet adresimizde yer alan aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.”


Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, sair mevzuat

hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla iş ortaklarımıza,

tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları

ve özel kişiler ile aşağıda belirtilen

• Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,

• Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),

• Sosyal Güvenlik Kurumu,

• Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,

• Nüfus Genel Müdürlüğü,

• Adli makamlar,

• Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,

• Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil

olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,

• İşvereniniz ile,

• Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz

tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve

iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için firmamıza yazılı başvurarak bilgi

edinebilirsiniz.) ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları

çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer

verilen amaçlar ve LİSANS KIRTASİYE ’nın faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal

çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda LİSANS KIRTASİYE ’nın akdi ve kanuni

yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir.

İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu, olmak üzere sair mevzuat hükümleridir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme,

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların

düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin

işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması

hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli

güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere

uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası

gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel

Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz

hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.colorbox.com.tr web adresindeki “

KişiselVerilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu

” nu doldurarak;


• AYDINLI İSTANBUL AYOSB SİTESİ 9.CADDE NO:6 TUZLA/İSTANBUL adresine

bizzat teslim edebilir,

• Noter kanalıyla gönderebilir,

lisanskirtasiye@hs01.kep.tr adresine elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla

iletebilirsiniz.